In praktijk

Nederland maakt kans om wereldwijd een prominente rol in te nemen in de veelbelovende blockchain industrie. Organisaties die blockchain ook willen gebruiken om kosten te verlagen en nieuwe verdienmodellen te realiseren doen er goed aan om een gestructureerde aanpak te kiezen bij het opdoen van praktijkervaring.


Door blockchain ontwikkelingen te stimuleren en strategisch in te zetten ontstaan veel kansen voor overheidsinstellingen, bedrijven en de samenleving. Zo is er de visie om van Nederland de digitale toegangspoort te maken naar de EU op het gebied van identiteit en toegangsmanagement, opent de door het ministerie van Financiën benoemde ‘fintech-ambassadeur’ Willem Vermeend een speciale campus waar banken en financiële bedrijven samenwerken aan blockchain technologie en wordt een landelijke visie geëffectueerd om verschillende sectoren een koppositie op het gebied van blockchain te geven.

Nederland beschikt over een sterke digital capability in de wetenschap en bedrijfsleven. De overheid verricht transacties uitsluitend digitaal en wetgeving stimuleert deze ontwikkelingen. Bedrijfsleven die nieuwe toepassingen ontwikkelen profiteren in Nederland van state-of-the-art infrastructuur en een hoogwaardig kennisniveau onder de beroepsbevolking, waardoor blockchain in Nederland wereldwijd voorop loopt.

Bij het betreden van deze prille industrie is de sleutel tot succes het in een vroeg stadium opdoen van praktijkervaring door de techniek (kleinschalig) toe te passen binnen ketens en organisaties.

Anything that requires proof of ownership through paper today can be replaced by the blockchain2015 Derek White - Barclays’ chief design officer

Het in gebruik nemen van blockchain technologie binnen organisaties verloopt doorgaans langs vier hoofdactiviteiten.

Selectie van een usecase

Stap één betreft het kiezen van een binnen de sector bestaande kwestie die een oplossing vereist. Aan de hand van criteria (handel, vertrouwen, transactiekosten, eigenaarschap en toepasbaarheid in de keten) wordt de impact op de organisatie per usecase bepaald. Het doel van deze activiteiten is om het project te rechtvaardigen in termen van ROI.

Ontwikkelen blauwdruk

De volgende stap is om aan de hand van de afhankelijkheden van het bestaande bedrijfsproces deze te plaatsen binnen een op blockchain gebaseerd transactiemodel. Door interacties, beperkingen, risico’s en inefficiënties van de architectuur te verbinden aan de met blockchain ondersteunde oplossing ontstaat een ontwerp voor de toepassing van het vertrouwensnetwerk binnen de organisatie en daarbuiten.

Afstemmen met afhankelijkheden

Door de blauwdruk af te stemmen op organisatorische vereisten zoals regelgeving, systeemintegratie, organisatorische inbedding en compliance, kan de haalbaarheid van de benodigde technische en organisatorische aanpassingen worden onderzocht. De afstemming zorgt voor weloverwogen keuzes ten aanzien van verschillende aspecten, zoals het datamodel, de ontwikkelteams, het consensus model, auditing, logging, implementatie, transactievereisten, (leveranciers) management, beveiliging en bijvoorbeeld toegangsrechten.

Integratie en implementatie

Wanneer de blauwdruk past in de technische en organisatorische context wordt definitief een keuze gemaakt voor de architectuur en de bijbehorende blockchain technologie. Er wordt gestart met de ontwikkeling en integratie van de blockchain technologie met bestaande systemen en begonnen met de organisatorische implementatie.