Blockchain

Wereldwijd hebben miljarden mensen geen toegang tot de grensoverstijgende handel en -markten. Deze mensen hebben geen bank of zijn in praktijk afgesloten van de wereldhandel door corruptie binnen hun overheden en het uitblijven van effectieve internationale interventies. Globale markten, regelgeving en overheden kennen al jaren geen grote innovatie meer, waardoor het deze mensen mensen niet lukt om hun kansarme en vaak armoedige situatie te ontstijgen.


Sinds 2008 is een reeks ontwikkelingen opgekomen die het tij lijkt te keren. Zo zijn we langs de kredietcrisis en de bankencrisis onderweg naar een valutacrisis. Met occupy, anonymous en de gevolgen van de de Arabische lente is wereldwijd de aandacht gevestigd op de systematische problemen binnen juridische en monetaire stelsels. Met de opkomst van Blockchain toepassingen zoals Bitcoin en OpenBazaar zijn de belangen op scherp gezet en kan de wereld op weg naar een eerlijker functionerende markt.

Een Blockchain is een netwerk van miljoenen mensen die samen continu consensus bereiken. Door een Blockchain kunnen ze samen een globale versie van hun waarheid onderhouden. Met deze betrouwbare gedeelde werkelijkheid onstaat vertrouwen zonder dat een centrale macht zoals een bestuur, overheid of (wereld)bank nodig is. Met het ontbreken van een gecentraliseerde macht kan deze onmogelijk corrumperen en kunnen de deelnemers van het netwerk goedkoop, snel en veilig met elkaar handelen middels digitale contracten en convenanten.
Na tientallen jaren van onderzoek is met Bitcoin een uitvinding gedaan die het mogelijk maakt eigendom, waarde, activa en bijvoorbeeld equity digitaal te bewaren en over te dragen, zonder dat vervalsing mogelijk is. Door middel van een gedistribueerde grootboekrekening, een blockchain, kunnen partijen rechtstreeks, onafhankelijk van intermediairs, bezit veilig uitwisselen zonder elkaar eerst te hoeven vertrouwen of vertrouwen te ontlenen aan een derde. Toetreding is laagdrempelig, er is eerlijke concurrentie, beperkte informatieasymmetrie en geen moral hazard. Hierdoor ontbreken belangrijke systeemrisico’s die in gecentraliseerde markten wel voorkomen. Dit geeft decentrale markten een enorm potentieel en maakt de kans op marktfalen klein. Dankzij wiskundige regels, speltheorie en decentralisatie is de distributie, bezit en de overdracht van digitale tokens onveranderlijk voor buitenstaanders. Deze eigenschappen maken Blockchain toepassingen censuurvrij, betrouwbaar en apolitiek.

It's quite interesting to see the removal of third party trust because in many ways the fees of the financial system and the companies involved in that charge, are related to trust and reputation2015 Adam Back - Inventor of blockchain proof-of-work system

Door mijn technische achtergrond en voorkeur voor een geharmoniseerde samenleving verwacht en hoop ik dat Blockchain wereldwijd mensen een verbetering van hun leefsituatie zal opleveren dankzij eerlijker markten en minder uitbuiting.

De eerste toepassing van blockchain zien we terug in de kapitaalmarkten met het reduceren van operationele kosten. De techniek maakt echter veel meer toepassingen mogelijk zoals geautomatiseerde notariële diensten, digitaal eigendomsrecht, eerlijke handel en censuurvrije markten. Ik volg alle ontwikkelingen nauwlettend en draag bij aan het netwerk door kennisdeling, uitleg en advies.

Ondanks het relatief korte bestaan fungeert de technologie inmiddels als katalysator voor vernieuwingen in allerlei sectoren. Zo sturen migranten geld kosteloos naar huis en worden grote handelsbeurzen aangesloten op de digitale netwerken. Op termijn kan de rol en positie van burgers, (centrale) banken, en overheidsinstanties in de samenleving veranderen naarmate blockchain toepassingen zich ontwikkelen en in populariteit toenemen.

Met alle veelbelovende mogelijkheden van met blockchain ondersteunde netwerken ben ik van mening dat deze innovatie tot revolutionaire verbeteringen kan leiden in de internationale samenleving en dat Bitcoin met recht de democratisering van geld of het internet van geld genoemd kan worden. In combinatie met the Internet of Things en de honderden mogelijkheden om blockchain-vertrouwen te gebruiken is het volgens mij waarschijnlijk dat we met betrouwbare gedistribueerde netwerken aan de vooravond staan van een spannende paradigmaverandering op financieel, sociaal en geopolitiek vlak. Een transitie die ik met plezier begeleid en een gedegen aanpak vereist.